Algemene voorwaarden

Mondzorgcentrum Rijssen B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. (Mondzorgcentrum Rijssen B.V.). Het adres van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is Vennekesgaarden 63-67, 7462 RT Rijssen, met het KvK-nummer 81141076.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@mzcrijssen.nl, 0548 520 030 of per post: Mondzorgcentrum Rijssen B.V., Vennekesgaarden 63-67, 7462 RT Rijssen.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit: Uitoefenen van mondzorgcentrum werkzaamheden waaronder: tandartsenpraktijk, verwijspraktijk voor implantologie, mondhygenistenpraktijk, tandprothetische centrum voor tandheelkundige hulpmiddelen.

 • Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Mondzorgcentrum Rijssen B.V. en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.mzcrijssen.nl.

 • Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

 • Offertes en aanbiedingen
  • Alle door Mondzorgcentrum Rijssen B.V. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  • Als de Opdrachtgever aan Mondzorgcentrum Rijssen B.V. gegevens verstrekt, mag Mondzorgcentrum Rijssen B.V. ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de offerte hierop baseren.
 • Prijs
  • Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
  • Als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  • De prijs is exclusief eventuele onkosten van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 • Betaling en incassokosten
  • Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zal wekelijks factureren.
  • Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Mondzorgcentrum Rijssen B.V.. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste €2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
  • De volledige vordering van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
   • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
   • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • Contractsduur
  • Mondzorgcentrum Rijssen B.V. en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  • De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.
 • Uitvoeringstermijn
  • Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Mondzorgcentrum Rijssen B.V..
  • Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Mondzorgcentrum Rijssen B.V. eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
  • Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Mondzorgcentrum Rijssen B.V.. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Mondzorgcentrum Rijssen B.V. opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.
 • Derden

Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 1. Uitvoering opdracht
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
  1. Als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de opdracht in fasen uitvoert, kan Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  1. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Mondzorgcentrum Rijssen B.V. verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Mondzorgcentrum Rijssen B.V. om de opdracht uit te voeren.
  1. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 1. Wijziging opdracht
  1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 1. Opschorting, ontbinding
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag de opdracht opschorten als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan Mondzorgcentrum Rijssen B.V. niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
  1. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Mondzorgcentrum Rijssen B.V. dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 1. Tussentijdse opzegging
  1. Als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de opdracht tussentijds opzegt, zal Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Mondzorgcentrum Rijssen B.V. extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   1. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   1. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   1. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
   1. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 1. Overmacht
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan Twee weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  1. Als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Mondzorgcentrum Rijssen B.V. het nagekomen deel factureren.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alles dat Mondzorgcentrum Rijssen B.V. levert, blijft eigendom van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
  1. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. veilig te stellen.
  1. Als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Mondzorgcentrum Rijssen B.V. om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Mondzorgcentrum Rijssen B.V. deze terug kan nemen.
 1. Garanties
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. garandeert dat wat Mondzorgcentrum Rijssen B.V. levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
  1. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
  1. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Mondzorgcentrum Rijssen B.V. niets aan kan doen.
 1. Klachten
  1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
  1. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  1. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  1. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Mondzorgcentrum Rijssen B.V. de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  1. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Mondzorgcentrum Rijssen B.V..
  1. Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  1. De aansprakelijkheid van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €5000,00.
  1. De aansprakelijkheid van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mondzorgcentrum Rijssen B.V..
 1. Privacy Statement

Mondzorgcentrum Rijssen B.V. beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

 • Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Mondzorgcentrum Rijssen B.V. is één jaar.

 • Vrijwaring
  • Opdrachtgever vrijwaart Mondzorgcentrum Rijssen B.V. voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Mondzorgcentrum Rijssen B.V. toerekenbaar is.
  • Als derden Mondzorgcentrum Rijssen B.V. aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  • Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Mondzorgcentrum Rijssen B.V., komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Geheimhouding
  • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Mondzorgcentrum Rijssen B.V. alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  • Mondzorgcentrum Rijssen B.V. zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Mondzorgcentrum Rijssen B.V. optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Mondzorgcentrum Rijssen B.V. niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 • Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 • Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 • Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 • Bevoegde rechter

Rechtbank Rechtbank Overijssel.

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven?